Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 02-10-2019

  NEMRUT DAĞI OLAĞANÜSTÜ HEYKELLER & KRAL ANTIOCHUS TEOS (TANRI)
  M.Ö 69-31
  MEHMET BİLDİRİCİ
  İlkçağ da Anadolu’nun her köşesinden çok büyük insanlar ortaya çıkmıştır. Bunların başında devlet ömrü çok kısa, sadece 200 yıl olan çok büyük eserler bırakan Kommagene Krallığıdır. Bugün Türkiye’de gelen eserlerin başında Adıyaman ili Nemrut dağında Tanrı Kral ANTIOCHUS THEOS ( Krallığı M.Ö 69-30) yaptırdığı ve bütün canlılığı ile ayakta olan dev Tanrı ve Kral heykelleridir. Onları ilkçağın yedi harikasına eklenmesi yerinde olur.
  Kommanege Krallığının ismi genler topluluğu anlamına gelir. Krallık Fırat nehri üzerinde Samsat (Samasota) kentinde M.Ö 163 yılında kurulmuş M.S 72 yıllarında tamamen ortadan kalkmıştır. Tarihi Samasota kenti kısmen kurtarma kazıları yapılarak ATATÜRK Barajı gölalanı içine bırakılmıştır.
  Krallar içinde en önde geleni Tanrı kabul edilmiş ANTIOCHUS olmaktadır. Antiochus’un baba tarafı ve Krallığın Kurucusu Mithridates Kallinikos I soyu Pers (İran) hükümdarı Büyük Darius’ten gelmekte annesi ise Büyük İskender tarafından gelen Seleucos Prensesi Laodice’dir. Kallinos ismi Grekçe Zaferler kazanan anlamınadır. Antiochus kurduğu hanedan Eski Yunan ve İran karışımı çok önemli ve Anadolu pek rastlanılmayan bir görüntüdür. Babası Pers soyundan Mithridates Kallinikes (Krallığı M.Ö 100-70) çok büyük bir Kraldır. Antiochus annesi Laodice’ye çok büyük hayranlık duyar ve ona Tanrıça anlamına THEA adını layık görmüştür.
  Kommagene Krallığı Yunan ve İran uygarlıklarının sentez olduğu hamur haline geldiği tek krallık denilebilir. Krallığın resmi dili Grekçe’dir ama içinde yaşayan halklardan dolayı Ermenice, Süryanice, eski Farsça da konuşulmaktadır. Kral kendisi de bir Seleucos Prensesi Isıas ile evlenmiştir.
  Tanrı Kral Antiochus yeni bir inanç ve tapınma usulleri ortaya koymuştur. Burada Grek ve Pers tanrılarından 5 adedi esas tanrılardır, bunlar Grekçe ve Persçe isimleri şöyledir. İlki Grek tanrıları, ikinci olan İran tanrılarıdır.
  APOLLO-- MITHRAS
  HERACLES—ARTAGNES
  ZEUS – OROMASDOS
  HERMES –
  HERA- TELEIA
  Bunlar içinde MITHRAS çok önemli bir İran’dan gelen bir tanrıdır. Kralının babası onun ismini taşımaktadır. Ayrıca Mithras ismini taşıyan Anadolu’da başka Krallar da vardır. Roma ile büyük savaşlar yapmış Pontus Kralı Mithridates VI gibi.
  Antiochus Theos çeşitli etnik ırkların yaşadığı bu bölgede Grek ve İran tanrılarına tapınılan bir inanış (din) ortaya koymuş, onun kurallarını benimsemiş ve Nemrut dağının tepesine dev tanrı ve Kral heykelleri dikmiştir.
  Kendisi de dev bir timülüs mezara (Mezar odası üzeri doldurularak tepe haline ge) gömülmüştür.

  Kral 1. Antiochus Nemrut Dağında yer alan yazıtlarda şunları söylüyordu;
  “Ata hükümdarlığını devraldığım zaman, dindarlığımın bir sonucu olarak, tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. “Zamanın akışı içinde her kim, bu kanunu ve bize ibadeti korur ve sürdürürse, benim hayır dualarımla anılacaktır. Tüm rahmetli atalar ve tanrılar ondan razı olsun. Her kim ki, bu düzenin kutsal geçerliliğini bozar ya da zarar verir, ya da gerçek anlamını değiştirmeye yeltenirse, yalnız kendisi değil, aynı zamanda tüm soyu sopu rahmetli atalarımın ve tüm tanrıların hışmına uğrasın”

  Sonuç olarak Antiochus Theos’un her yönde başarıları onu Tanrı Kral (Theos) yapmıştır. Grek-Pers kültürel karışımın uygulandığı Anadolu’da tek devlettir. Ama ileri çağlarda onun uyguladığı Grek-Pers kültürel yakınlaşmaları Roma (Bizans)- İran düşmanlığına dönüşmüş, Antiochüs Theos’un düşüncesi, dini tutunamamıştır. Ancak onun Tümülüs mezarı ve Tanrı heykelleri Türkiye ve dünyada büyük saygı görecek ve korunacaktır.
  Yazıya bu tanrı heykelleri ve annesi Laodice Theos’un bir heykeli konacaktır.
  (Muğla Devrim 07.09.2019 yayınlandı)

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 02-10-2019

  AYRILIKÇI DOĞU KİLİSESİ VE KAHRAMANMARAŞ’LI NESTORIUS (386-451)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da Anadolu ortalarında doğmuş, günün dini tartışmalarında etkili olmuş ve bu uğurda hayatını kaybetmiş bir kişiyi inceleyeceğim. Bundan önce incelenen çok değerler kişiler, genellikle batı uygarlığında etkili olmuş ya da ona temel olmuş kişiler olmuştur. Bu defa da etkisi doğu dünyasına yayılmış özellikte din konusunda öncü olmuş bir kişiyi ele alacağım. Tarihte inancı ve düşüncesi uğruna hayatını kaybetmiş olması da çok düşündürücüdür.
  Nestorius 386 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. O yıllarda Anadolu’da çok tanrılı dinlerden Hıristiyanlığa geçiş yaşanmakta bir takım tartışmaları beraberinde getirmekteydi. Eski dinlerin etkisinde kalan insanlar arasında yeni bir inanca geçişte dalgalanmalar oluyordu.
  Nestorius Antakya’da görev yapmış yükselmiş 428-431 yılları arasında İstanbul Patriği olmuştur. Doğu Roma (Bizans) başında II Theodosius imparatordur.
  Patrik Nestorius İsa’nın manevi ve maddi yapısı hakkında farklı fikirler ortaya atmıştır. Bugün Ermeniler Meryem Anaya Tanrı Doğuran Ana anlamına Asvazaddin (Grekçe Theotokos) derler. Nestorius buna karşı gelmiştir. İsa Tanrı olduğuna göre Meryem Ana Tanrı doğuramaz diye iddia etmiştir. Ona göre Meryem Ana sadece İsa’nın annesidir (Chistokos)
  Sonuçta bunların tartışmasını elbette ilgili din adamlarına bırakacağız, bu beni aşan bir konudur. Burada Nestorius’un tarihi ve coğrafi alanda etkilerini görmeye çalışacağız.
  Nestorius 431 ve 435 yıllarında Efes’te toplanan dini konsüllerde devlet tarafından dışlanmış ve Mısır’a sürgüne gönderilmiş orada ölmüştür. Yazdığı bütün kitapları ve belgeleri yaktırılmıştır.
  Ama ona inananlar ve arkasından gidenler önemli bir tarikat oluşturmuşlardır. Bu Dünyada Nestorianism Türkçede Nesturi olarak bilinir. Bu tarikat Anadolu’da sapıklık (heresi) kabul edilmiş olmasına karşı İran tarafından desteklenmiş ve orada çok kuvvetlenmiştir. Nesturilik İran’ın yedinci yüzyılda İslam dinini kabulünden sonra da önemini korumuş ve hatta daha da gelişmiş ve doğuya doğru hızla yayılmıştır.
  Orta Asya’da Türkler ve Çinliler arasında inananlar çıkmıştır. Ancak Ermeni ve Süryani gibi Doğu Kiliselerinden Meryem Ana hakkındaki inanışından dolayı farklıdır.
  Dokuzuncu yüzyılda Uygurlar arasında hızla yayılmıştır. Uygur Türkçesi ile dua kitapları yazılmıştır.
  Osmanlı döneminde güney doğu Anadolu ve Hakkâri köylerinde Nesturiler yaşamıştır. Osmanlı Nesturilere Patriklik vermiş, Patriklik merkezi Hakkâri’de Koçanis köyüdür. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’den göç ettirilmişlerdir.
  Bugün dünyanın çeşitleri az olsa da Nestorios’un düşünce ve inancına sahip olanlar yaşamaktadır.

  (Muğla Devrim 03.09.2019 yayınlandı)

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  YENİ KONYA YAZILARIM 1974-1996 22 YIL 52 yazı

  Açıklama Tarihi
  -“Karaoğlan’ın ardından (Mustafa Özden)” 20.06.2974 Yeni Konya
  -“Sanayici Mustafa Bülbül’ün ardından” 25.01.1988 “
  -“Konya Lisesi Tarihi 13.01.1992 “
  -“Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Şubat 1992 “
  1994 YILI
  -“Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na teşekkür” 18.10.1994 “
  -“Suat Abanazır’a teşekkür” “ “
  21-“Edip Seviş’e teşekkür” 19.10.1994 “
  1995 YILI
  “ Konya İdadisi’nden yetişenler” 17.01.1995 “
  Konya İdadisi’nden yetişenler” 18.01.1995 “
  Konya İdadisi’nden yetişenler” 19.01.1995 “
  Konya İdadisi’nden yetişenler” 20.01.1995 “
  Konya İdadisi’nden yetişenler” 21.01.1995 “
  Konya Lisesi’nden Güzin Atademir’in mektubu 03.05.1995 “
  -“Konya Lisesi’nden Muazzez ve Turgut Kargalık” 09.05.1995 “
  -“Konya Lisesi’nden Havfi Kendi’nin ardından” 03.07.1995 “
  “Hadim Astra antik kenti” 16.09.1995 KIRKAMBAR
  31-“ Konya’da Müderris Ömer Kâşif Efendi” 30.09.1995 “
  -“Elengirit Dağı ve Yatağan Mürsel” 07.10.1995 “
  -“Takkeli dağ hakkında” 14.10.1995 “
  -“Botsa’da münzevi rahip evi” 21.10.1995 “
  - “Danimarka’da Jutland adası doğası” 11.05.1995 “
  -“Alaaddin Camii’nde bir yazıt” 18.11.1995 “
  Altınçeşme’de Balıklı Çeşme” 25.11.1995 “
  Deste köyünde (Meram Yeşildere) çeşme 09.12.1995 “
  Başhöyük’ten Musa Baypolat usta” 16.12.1995 “
  -“Bozkır’da Zengibar kalesi” 23.12.1995 “
  1995 yılını Uğurlarken” 30.12.1995 “
  -“Konya Lisesi’nden Fehime Birekul” 30.111995 YENİ KONYA
  -“Konya Lisesi Müdürü Selman Erdem” 01.12.1995 “
  1995 yılını Uğurlarken” 30.12.1995 “
  1996 YILI
  Öğretmenim Zekiye İzgi” 06.01.1996 KIRKAMBAR
  -“Hayırsever Firuzan Işık” 27.01.1996 “
  -“Konya Lisesi’nden Mukbil Ertunç, Ayten Özer” 10.02.1996 “
  -“Konya Lisesi’nin eski öğretmenleri” 17.02.1996 “
  Kazım Karabekir’de tarihi yerler” I 23.03.1996 “
  Kazım Karabekir’de tarihi yerler” II 30.03.1996 “
  51-“Dineksaray’da 4. yüzyıl şiiri” 06.04.1996 “
  -“ Park ve Bahçelerde Aydın Çavuş” 29.06.1996 “
  -Türk haritacığında bir dev, Said Yasar” Haz.1996
  61-“Konya Ovası Proje Kurukafa 13.07.1996 “
  -“Konya Ovası - Kurukafa Mehmet” 13.07.1996 “
  -“Suudi Arabistan’da vahşi doğa” 27.07.1996 “
  Konya’da Nakiboğlu suyolu ve çeşmeleri” 4 31.08.1996 “
  -“Nakiboğlu cami ve çeşmelerinde gezi” 31.08.1996 “
  -“Konya’da yaşamış Ermeni toplumu” (2) 14.09.1996
  Kırkambar’a Konya dışından Merhaba 28.09.1996 “
  71-“Sedef adasında öğretmen Fehime Birekul” 05.10.1996 “
  Marmaris’te öğretmen Nihal İlaydın” 12.10.1996 “
  -“Marmaris’de öğretmen Nurhayat Evci” 26.10.1996 “
  -“Silifke çevresinde gezi” 17.11.1996 “
  Arkadaşım Dr. Teoman Bilge” 28.11.1996 “
  Sille’de Aya Kriyakon kaya kilisesi” 28.12.1996 “
  Tekrar Aydın Çavuş” “ “

  Gazetenin Sahibi ve Kurucusu Mustafa Naci Gücüyener tanıdığım ve saygı değer bir büyüğümdü. Oğulları Adil Gücüyener, Lise Orta sondan sınıf arkadaşım Ünal Gücüyener, Gültekin Gücüyener arkadaşlarım idi. Kırkambar yazıları Mehmet Gündoğdu tarafından özel sayfada düzenlendi

 4. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  AYDA BİR KRATERE İSMİ VERİLEN SMYRNA’LI (İZMİRLİ) MATEMATİKÇİ ASTRONOM FİLOZOF THEON (MS 70-135)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Hayatı hakkında fazla bilgi gelmeyen Theon’un o zamanki ismi Smyrna olan İzmir’de 70 yılında doğduğu yaklaşık 65 yaşında 135 yılında İzmir’de öldüğü sanılmaktadır.
  Theon Astronom, filozof ve matematikçidir. Güneş sisteminden Merkür ve Venüs konusunda çalışmalar yapmıştır.
  Astronomi konusunda çok önemli bir ilk çağ belgesi olan PTOLEME listesinde ismi geçmekte 127-132 yılları arasında Mercür ve Venüs üzerinde çalıştığı belirtilmelidir.
  Burada Theon Merkür ve Venüs’ün Güneşe en yaklaşan açısal uzaklıktan söz eder
  From these observations Theon made estimates of the greatest angular distance that Mercury and Venus can reach from the Sun.
  Theon hakkında çok önemli bir mermer büst 17 yüzyılda İzmir’de bulunmuş olup halen Capitol Müzesi’dedir. Bu mermer büst oğlu Rahip Theon tarafından yaptırılmış büstün altındaki yazıda “Rahip Theon’un babası Platoncu filozof Theon (onurlandırıldı) denilmektedir. Bu İzmir için çok çok önemli olan Capitol Müzesinden geri getirilmesi sağlanmalı mümkün olmadığında bir kopyası temin edilip görkemli bir yere yerleştirilmelidir.
  Theon’un önemli eseri Latince yazılmış Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium.
  Theon Platoncu bir filozoftur. İzmir’de Platoncu okulda hocalık yaptığı anlaşılmalıdır. Öğrencilerine eserini bir el kitabı (handbook) olarak hazırlamıştır.
  Sonuçta bu çalışmaları değerlendirilmiş ay yüzündeki kraterlerden birini ismi verilmiştir.
  Sonuç olarak ben bir Egeli değilim. Bu yörenin dünyaca ünlü insanlarını araştırırken Theon’un çok yakın zaman önce farkına vardım. Kulaklarıma inanamadım. Bu önemli kişi hakkında bilinenler o kadar az ki. Yenilerini ortaya çıkarmalıyız.
  Eflatuncu bir filozof, bu okul 904 yıl devam etmiştir. İzmir’de Platon’un bir okulu var mı ?? Nerede ??? Daha nice nice sorular, Türkiye’de kültür seviyesi ileri bunlara yanıtlar bulmalıyız
  (Muğla Devrim 30.08.2019 yayınlandı)

 5. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  AYA THEKLA & İLGİNÇ 1.YÜZYIL) DUASI
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Sevgili okurlarım (dostlarım) bugün ben gene Aya Thekla konusuna gireceğim. Bu konuda Anadolu’dan yetişen Türkiye ve Dünya’ya ışık saçmış insanları tanımak ve incelemek istiyorum. Çoğunun hayat hikâyelerini inceledim tümünü tamamlamaya çalışıyorum. Bu bağlamda Aya Thekla hakkında Muğla Devrim Gazetesinde 04.06.2016 günü yazım yayınlanmıştı. Bu onun devamı ve tamamlayıcısıdır.
  Aya Thekla 2000 yıl önce Konya'da yaşamış Konyalı bir genç kız, Konya tarihinde ilk kadın, dünyanın ilk Hıristiyan kadın azizesi, hem Katolikler ve hem de Ortodokslar tarafından kabul ediliyor. Thekla nişanlıdır. Aziz Paulus yaklaşık M.S 48-51 yıllarında Konya'ya din yayma (misyoner) gezisi yaptığında, onu evinin penceresinden dinler, ona bağlanır, nişanlısını terk eder, ailesinin şikâyeti üzerine Iconium Prokonsülü (Konya Valisi) kendisini istemeyerek yakılmasına karar verir. O zaman Konya da bulunan sirkin ortasına odunlar yığılır, tam ateş başlarken mûcizevi bir şekilde yağmur başlar her tarafları sel alır. !!! Daha sonra başka yerlerde hayvanlar arasına atılır, her defasında mûcizevi bir şekilde kurtulur. Aya Thekla son günlerini Silifke Meryemlik denilen bir mağarada geçirir, bu mağarada onu yakalamak için gelen düşmanlarının eline geçmez kayalar arasında kaybolur. Aya Thekla Konya'dan yayılan bir kültürdür, hem de Yüce Mevlana'dan tam 1200 yıl önce.. Ünü İtalya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya yayılır, adına kiliseler kurulur.!!!!!! Aya Thekla adına İstanbul'da da kiliseler yapılmıştır. Bizans İmparatoru I. Kommenos (1057-1059) Aya Thekla yortusunda ordusu ile büyük tehlikeden kurtulduğu için onun adına Ayvansaray’da (Blaherna) bir kilise yaptırır.
  Bu kilise hangisidir? Bu civarda bulunan Atik Mustafa Paşa veya Cabir Camii kiliseden çevirmedir. Bunun Aya Thekla kilisesi olduğu sanılmaktadır. Bir ikinci kilise olasılığı Ayvansaray'da bulunan bugün bir duvarı kalan TOKLU DEDE türbesidir. Thekla ve Toklu dede ne kadar birbirine benziyor. Toklu Dede bana göre Thekla'dan geliyor gibi….
  Sonuç olarak Aya Thekla Konya için Anadolu için önemli bir kişidir diye düşünüyorum. Yazımı ilk Hıristiyanların ölmek üzere olanlara okuduğu ilginç dua ile tamamlayacağım.
  DUA
  NUH'u tufandan, İBRAHİM'i Ur kentinden, EYÜB'ü dertlerinden, ISAK'ı İbrahim elinde kurban edilmekten, MUSA'yı Firavundan, DANYEL'i aslanlar çukurundan, Babilli üç genci kızgın fırından, SUZANNA'yı asılsız iftiradan, DAVUT'u Saul ve Goliat'dan, PETRUS ve PAULUS'u zindandan, şehit azize bakire Thekla'yı korkunç işkencelerden kurtardığın gibi Yüce TANRIM bana da inayetini esirgeme.
  Çok çok ilginç bu 2000 yıllık dua için bazı açıklamalar yapmak gerekir. İnsanlar o zaman İbrahim Peygamberi Sümer Sur kentinden kurtardığına inanmaktadır. İshak (İsrail) babası İbrahim elinden kurban edilmekten tanrının kurtardığına inanılmaktadır.
  İlginç olan şudur bu olay Tevrat’ta İbrahim’in oğlu İshak’ı (İsrail) kurban edecekken Tanrı’nın bir koç gönderdiği ifade edilmiştir. Bugünkü İsrail oğullarının İshak (İsrail) soyundan geldiği kabul edilir.
  Hâlbuki bu olay çok sonraları ortaya çıkan İslamiyet’te Hazreti İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban edecekken tanrının koç göndererek onu kurtarması şekline dönüşmüştür.
  Dini gelenek ve anlatılanlara göre İshak İbrahim eşi Sara’dan, İsmail ise bir cariye olan Hacer’dan dünyaya gelmiş, İsmail ağabeydir. Tarihi gerçekler İsmail’in farklı bir inanç taşımadığı toplum içinde küçük kardeşi İshak’ın idaresinde yaşadığı anlaşılmaktadır.
  Bu kısa özet çok değerli tarihçi bilim adamı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin bir yazısından özetlenmiştir)
  Resimde yakın zamanlarda Efes’te ortaya çıkarılmış bir fresk yer almaktadır.  (Muğla Devrim Gazetesi 28.08.2019 günü yayınlandı)


 6. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  İZMİR ÇANDARLI’DA PITANE ANTİK KENTİ VE BURADAN YETİŞEN MATEMATKÇİLER AUTOLYCUS VE ARCESIALOS (M.Ö 315-241)
  Anadolu’nun her köşesinde ilk çağda çok parlak uygarlıklar yaşanmıştır. Orta Anadolu’ da Hitit Uygarlığı, Doğu Anadolu’da Urartu uygarlığı sayılabilir. Ama Ege uygarlığı etnik olarak çok farklıdır, ayrıca Karşı Yunanistan’dan yaklaşık M.Ö 1000 yıllarında gelip Ege kıyılarına gelip yerleşen Grekler bu konuda çok farklıdırlar, ana dilleri olan Grekçe’da sayısız eserler ortaya koymuşlar, pek çok filozoflar, matematikçiler yetişmiştir. Hititler ve Urartular kendi coğrafyalarında sayısız yazıt bıraktıkları halde maalesef bir edebiyat ve bilim yayınına erişememişlerdir.
  Anadolu’ya karşı karadan göçler üç grup halinde olmuştur. İzmir (Smyrna) ve güneyinde 12 kent devletinden oluşan IYONYA ve İzmir’in kuzeyinde Aiol (Mysia) bölgesi. Aiol bölgesinde de 12 kent devletinden söz edilir. Burada da ilk çağda büyük uygarlıklar yaşanmıştır. Ama tarihte bu Aiol kentleri İYONYA’nın gölgesinde kalmıştır.
  Konu edeceğimiz PITANE Aiol kenti kalıntıları İzmir Çandarlı’nın tabanını oluşturmaktadır. Bakırçay (Caikos) denize döküldüğü noktadadır.
  Ünlü matematikçi AUTOLYCUS Pitane kentinde doğmuştur. Ancak yaşamı ile net bilgilere ulaşılamaktadır.
  İki kişi onun yaşamı hakkında tahmin yapmamıza yardımcı olmaktadır. Birincisi öğrencisi olduğunu bildiğimiz gene Pitane doğumlu ARCESIALOS (M.Ö 315-241) diğeri ise Ünlü Geometrici İskenderiye’de yaşayan EUCLİD (M.Ö. 325-265) kendi çalışmalarından Euclid bahsettiğine göre Euclid’den önce yaşadığı kabul edilebilir.
  Autolycus’un Grekçe yazdığı iki kitap bilinmektedir.
  “On the moving Sphere” – Dönen Dünya
  “On rising and settings”- Yükselmeler ve Ayarlar gibi Türkçeye çevrilebilir.
  Öğrencisi Arcesialos (M.Ö 315-241) da Pitane doğumludur. Onunla Sardia (Manisa) kentini ziyaret etmiş daha sonra o da Atina’ya gitmiştir. Plato’nun (Eflatun) çok etkisinde kalmış. Her iki matematik ve felsefeci Atina’da ölmüştür.
  Yazıya Çandarlı (Pitane) bir görüntü eklenmiştir.


  Devrim Gazetesi 21.08.2019 yayınlandı

 7. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  LUKIANUS (120-180)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Lukianos Komagene krallığı içinde yer alan bugün Adıyaman sınırları içinde ve Fırat Nehri üzerinde olan Samsat (Samasota) antik kentinde 120 tarihinde doğmuş, ana dili Aramice (Syrian) olan bir yazardır. Ama doğduğu toprakları terk ederek Iyonya’ya (Ege) gelmiş, sonra Atina’ya gitmiş, Grekçe’yi eğitim dili olarak kabul etmiş, Eski Yunan’da önde gelen bir Hitabet (Rhetorican), Yergici (Pamphleeter) ve Hicivci (Satirist) bir yazarı olmuştur.
  Hayatı hakkında net bilgiler gelmemektedir. Kaynaklarda ismi Lucian, Lucianos (Grekçe), Lucianus (Latin) olarak geçmektedir.

  Küçük bir çocukken Samasota antik kentinde Yontucu olan amcasına modellik yapar daha sonra onunla kavga eder ve batı Anadolu’ya gelir ve ciddi bir Grekçe eğitim alır. Ana dili Aramaik olduğu halde Homeros ve Plato’nun (Eflatun) eserlerine büyük ilgi duyar. Onları örnek alır, inceler
  Batı Anadolu başta olmak üzere Konuşmacı (Hatip-Public Speaker) olarak görev yapar. Daha sonra Atina’ya gider ve diğer Yunan kentlerini dolaşır. İtalya’ya ve Fransa’ya (Gaul) yolculuk yapar.
  Lukinos çok üreten bir yazardır. İnternete girildiğinde 80 kadar eserine rastlanır. Kendisi de Platon gibi karşılıklı konuşmalarla fikirlerini açıklar. Eserlerinin çoğu bu tarzdır.
  Roma’da iken Romalı dostlarının sayesinde İskenderiye’de çok önemli bir göreve getirilir.
  Ben Felsefe eğitimi görmedim ama meraklı biri olarak onları tanımaya çalışıyorum. Onların nereli olduğu hangi dili kullandığı kitapları olup olmadığı ve onların bugüne ulaşıp ulaşamadığı çok ilgimi çekiyor. Anadolu’dan fışkırıp batı dünyasına ışık saçan bu kişilerin yarıdan çok fazlasını inceledim, kalanları da inceleyebilirsem, ortaya bölgenin tarihi bakımından çok değerli bir dokümanın ortaya çıkacağına inanıyorum.
  Burada şunu kabul etmeliyiz. İlk çağda Anadolu ve yöremizde edebiyata mitolojiye ve sanata hâkim dil Grekçe’dir. Onları sevelim veya sevmiyelim bu gerçeği kabul etmeliyiz. Lukianus kişiliğinde bu apaçık ortadadır.
  Ana dili Arami olduğu halde tüm eserlerini Grekçe yazmıştır.

  (Muğla Devrim 20.08.2019 yayınlandı)

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  YENİ MERAM YAZILARIM 1994-2019 25 YIL 128 yazı
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Kırk yıl önceleri Konya’nın gazeteleri Yeni Meram ve Yeni Konya idi. Yeni Meram Gazetesinin sahibi Konya Lisesi 1957 mezunu sınıf arkadaşım MUSTAFA BAHÇIVAN idi, Gazete babası tarafından kurulmuştu.
  Bu arkadaşlarımız vesilesiyle 1994-2019 yılları arasında 25 yıl boyunca tam 125 yazım yayınlandı. 05.08.2019 günü son yazımı gönderdiğimde Yeni Meram gazetesi Mustafa Bahçıvan tarafından devredilmiş, öyle uygun görmüşler….
  Mustafa Bahçıvan ile de konuştum o da doğruladı…
  Teşekkürler sevgili sınıf arkadaşım
  Benim için dile kolay 25 yılda 120 yazı
  Yeni Meram yeni ellerde yaşayacak belki daha iyi daha kötü ama benim için Yeni Meram bir tarih artık

  Açıklama Tarihi Gazete
  -“Konya Lisesi 1957 mezunlarının mutluluğu “ 18.04.1994 YENİ MERAM
  -“Su ve Toprak Kaynakları Konferansı” 19.04.1994
  -“Konya Tarihi Su Yapıları” yayını 20.04.1994
  -“Takkeli Dağı turu” 21.04.1994
  -“Glisıra hakkında ilk bilinenler” 22.04.1994
  -“Eczacı Sibel Güventürk için veda yemeği” 25.04.1994
  -“Şeyh Sadrettin Parkı” 08.06.1994

  -“Tacı Vezir türbesi çevresi” 22.03.1997 KIRKAMBAR
  81-“Sille’de gezi” 29.03.1997 “
  “Konya Liseli Lütfi Tongur’un anıları” 29.03.1997 “
  -“Öğretmen Sıraç A. Taşbaş’ın anıları” 05.04.1997 “ M. Gündoğdu
  -Öğretmen C. Ali İmer” 05.04.1997 “
  -“Konya Lisesi ilk bayan öğretmenleri” 05.04.1997 “
  -“Ladik’te bulunan kitabeler” 12.04.1997 “
  -“Konya Liselilerin Korukent toplantısı” 12.04.1997 “
  -“İstanbul’dan Kırkambar’a Merhaba” 14.06.1997 KIRKAMBAR
  -“Botsa (Meram Güneydere) köyü 14.06.1997 “
  - “Bozkır Zengibar kalesi” 11.10.1997 “
  -“Konya Ovası sulaması” 11.10.1997
  Beyşehir Eflatun Pınar” 26.07.1997 “
  Beyşehir Gölü adaları” 02.08.1997 “
  -Konya’da ilk inşaat mühendisleri” 16.08.1997 “
  -“Konya’da kültüre hizmet edenler” 30.08.1997 “
  101-Mimar Muzaffer Erdoğan’ın mektubu” 30.08.1997 “
  -“Konya Lisesi’nin tanınmış öğretmenleri” 01.11.1997 “
  106-“Faik Soyman’ın tercüme-i hali” 08.11.1997 “
  -“Konya’da Karamanlıca Türkçe’si” 07.02.1998 KIRKAMBAR
  -“Konya’da konuşulmuş diller” 21.02.1998 “
  -“Tarsus Valisi Filozof Çiçero” 25.04.1998 “
  İlk Konya Mebusu Hacı Rasih 16.05.1998
  Tepeköy Bulamas 23.05.1998
  Savatra antik Kenti Yağlıbayat 20.06.2998 “
  William Calder 04.07.1998 “
  Başhöyük Çeşmesi 15.08.1998 “
  121-“Konyalı Kebapçı Osman” 20.11.1998 “
  -“Kırkambar’a İstanbul’dan Merhaba” 20.11.1998 “
  -“Gökova’da Nail Çakırhan Mimarisi” 28.11.1998 “
  -“Selçuklu döneminde Gürcüler ile ilişkiler 05.12.1998
  Atina’da Küçük Asya Enstitü ziyaret 26.12.1998 “

  -“Kültüre hizmet eden Lady Gertrude Bell 02.01.1999 “
  -“ Kültüre hizmet eden Piotr Tchihatchef 01.02.1999 “
  -“Müslümanlığı seçen Edip Mavioğlu 16.01.1999 “
  -“Arkadaşım Mustafa Topbaş” 06.03.1999 “
  131-“Araştırmacı İbrahim Gündüz” 20.03.1999 “
  -“Müderris İbralalı Mustafa Efendi” 02.04.1999 “
  141-“Isaurapolis kenti (Dinek) 07.08.1999 “
  -“Papa Tiberiopolis (Yunuslar)” 21.08.1999”
  -“Tarihçi Osman Özdemir” 04.09.1999 “
  -“Maftirim İlahileri” 18.09.1999 “
  -“İlk çağlarda Ilgın” KIRKAMBAR SON YAZI 19.10.1999 “

  -“Tüccar Zeki Özdemir’i kaybettik” 03.12.2002 YENİ MERAM
  Alpay Özdemir’i kaybettik 03.12.2002 “
  -“Tarihi ile Sille ilgi odağı” 04.12.2002 “

  - Ellili Yılların Konya Lisesi Öğretmenleri 25.05.2007 “
  -Konya Lisesi ile ilgili çalışmalarım 26.05.2007 “
  221-Tarihi Sorgulayan bir gözle Ürdün gezisi (2) 08.06.2007 “
  Konya Lisesi’nden Hakkı Onul’un anıları 02.04.2007 “
  Lystra Kenti 04.06.2007 “
  231-Yeni Meram Okurlarına Merhaba 13.07.2007 “ 54
  Konya Mühendislik Mimarlık Akademisi 14.07.2007 “
  -Harita ve Makine Bölümlerinin açılışı 15.07.2007 “
  -Konya’da Patrik Kyrillos (2) 16.07.2007 “
  -Konya’da Ermeni Azınlık Okulları 17.07.2007 “
  Uluırmak Burhandede Mesnevi Konutları 18.07.2007 “
  - Müderris Haşim Efendi 20.07.2007 “
  -Meddahçı Hatça 21.07.2007 “
  Konya’da Bezircizadeler 22.07.2007 “
  241-Cihanbeyli Böğrüdelik Köyü 22.07.2007 “
  - Bir Lise öğrencisinin Sille anıları 24.07.2007 “
  - 29.05.2007 de Sille’de inceleme (2) 24.07.2007 “

  Korukent Boğaz Gezisi 17.05.2008 “
  Rüştü Özal 17.05.2008 “
  Dediği Sultan Menakibi 21.05.2008 “
  Konya İlk Mimarlık Binası 11.08.2008 “
  Korukent Boğaz Gezisi 17.05.2008 “

  Kemal Selçuker 02.04.2009 “
  271-Hacı Anastas Konyalı 04.04.2009 “
  Nevzat Özkal 20.06.2009 “
  İsmail Uğurlu Sarıyer Toplantı 2 “ “
  Nevzat Özkal’ın kaybı 21.12.2010 “
  Edip Seviş 19.12.2011 “
  Onur Orhan’ın düğünü 29.12.2011 “
  Fehime Birekul kaybı 30.12.2011 “
  Yaşar Dinekli kaybı 31.12.2011 “
  Faik Sevilir Kaybı 31.12.2011 “
  2012 YILI
  KÂŞİF Mehmet Ef. 16.01.2012 “
  Konya’da Mühendislik 17.01.2012 “
  Celal Ulusan İnş Müh 18.01.2012 “
  291-Sörler Okulu 19.01.2012 “
  İTÜ Günü 2012 05.06.2012 “
  2013 YILI
  Selman Erdem Kaybı 09.01.2013 “ 86
  Ali Cenap Özkaşıkçı Kaybı 10.01.2013 “
  301-Terzi Celal Güneş 11.01.2013 “
  Konya Liseliler Ermenek gezisi 12.01.2019 “
  Ermenek Barajı 13.01.2013 “
  2014 YILI
  314-Oktay Özaydın’ın ardından Mart 2014 “
  -Hitit-Urartu –Roma Dönemi Su yapıları 15.04.2014 “
  2016 YILI
  Konya Lisesi 1957 Mezunları 13.01.2016 “- 11-12
  Portekiz Nasıl Bir Yer I 30.01.2016 “- 25-26
  Portekiz Nasıl Bir Yer I I 31.01.2016 “-27-28
  -Sırrı Sandıkçı 26.02.2016 “- 39-41
  -Suad Abanazır iki şiir 27.02.2016 “-42-43
  -Demir’in Sünneti 28.02.2016 “-44-45
  Muazzez Kargalık 30.11.2016 “-155-156
  2017 YILI
  Nurhayat Evci 15.09.2017 “-157-158
  Ata Karatay 28.12.2017
  Semahat Ertunç 27.12.2017 “
  2018 YILI
  Sinan Sinangil 04.10.2018 YENİ MERAM
  İSKİ Toplantı özeti 26.10.2018 “
  Ilgın Yalburt Hitit 28.11.2018 “
  Fehime Birekul 27.11.2018 “
  Yeni Yıl Yazısı 26.12.2018 “
  2019 YILI
  711-İbrahim Aşçıgil 13.02.2019
  Faik & Ayşe Gürüz 11.02.2019 “
  Kamuran Özden 20.02.2019 “
  Önal Öztaş 18.02.2019 “
  Konya’da Bağ Evimiz 27.02.2019 “
  Yatağan Köyü 25.02.2019 “
  Faik Sevilir 18.03.2019 “
  730-Edip Seviş 17.03.2019 “
  Hunat Hatun I 05.04.2019 “
  Hunat Hatun II 08.04.2019 “
  Hacı Ahmet Özdemir 15.04.2019 “
  Çatalhöyük (Yazı İşleri Adnan Yıldırım) 06.05.2019 “
  Hasan Sakaoğlu (Son yayınlanan yazım) 20.05.2019 YENİ MERAM
  Konya Liseli Arkadaşlarım (Yayınlanmadı) 05.08.2019 Web
  Yeni Meram Yazılarım 10.08.2019 Web


 9. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  KONYA LİSELİ ARKADAŞLARIMA MEKTUP 05.08.2019
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Konya Lisesi’nin altın günlerini yaşadığı dönemlerde Konya Lisesi’nden 1957 yılında mezun oldum. Aradan 62 yıl geçmesine rağmen aramızda sevgi bağları telefon ve internet üzerinden olsa da devam etmektedir. Önce tüm okuyucu ve arkadaşlarımın Kurban Bayramını kutlar, huzur içinde geçirmesini dilerim.
  Bu yaz oğlum Prof. Dr. Öztuğ Bildirici beni 02.07.2019—12.07.2019 tarihleri arasında arabası ile beni Konya’ya götürdü, orada Kovanağzı bağ evinde ağırladı. Şehir sıcaktan yanıyordu, Kovanağzı serindi, kayısılar üşümüş ama yiyecek kadar vardı. Yaklaşık 40 yıl önce diktiğim ve bugün boyu 20 m aşan çam ve diğer ağaçlar gölgesinde hoş vakit geçirdim. Aşırı sıcağa karşı kadim ilkokul arkadaşım dağcı Recai Kıcıkoğlu ve DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde pek çok arkadaşı ziyaret ettim.
  Bunlar dışında Konya Lisesi ile iki ziyaretimi ve Akyaka’da ULA Belediye Meclisi’nin bir kararını yazıma ekleyeceğim.
  İlki değerli Fizik öğretmenimiz ve yakın aile dostumuz Hüseyin Köroğlu’nun eşi Sevim Köroğlu’nu (1934) ziyaret ettim. Kendisi ile hocamın kaybından sonra irtibatımız devam etti. Oğlum ile kendisini bir öğleden sonra ziyaret ettik. Eskiden hocamın günündeki gibi hocamın yayını ve ona armağan edilen kitaplarla dolu, bunlardan hocamın biri Optik isimli Fizik yayınını ve yenilenmiş Konya Halkiyat ve Harsiyatı isimli kitapları Sevim Hanım hediye etti, ziyaretten bir fotoğraf karesi eklenmiştir.
  İkincisi uzun zaman yüz yüze görüşemediğimiz, değerli sınıf arkadaşım Ali Akkaya’yı ziyaret ettim. Ali beni arabası ile alıp fabrikasına götürdü. Akkaya bilindiği gibi kazan ve çeşitli sanayi ürünleri üretiyor. Dindar bir kişi olarak bildiğim Ali’yi çok huzur içinde buldum. Meram’da yeşillikle içinde bir Meram Konağında oturuyor. İşlerini çok daha ileri götürmüş, oğluna ön vermiş, o yönetiyor, yurt dışına da açılmışlar. Ama kendisini devrede. Bir imamın sen ne bilirsin demesi üzerine Konya İlahiyat fakültesinden bir diploma alıvermiş….!!!!! Ali çok mütevazi bunu da ağzından kaçırdı….
  Üçüncüsü benim ile ilgili onurlandırıcı habere yer vereceğim.

  ULA BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN BİR SOKAĞA İSMİM VERİLEREK ONURLANDIRILDIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Ula Belediye Meclisinin oy birliği ile 05.07.2019 tarihli ve 53 sayılı kararı ile bahçemin önünde yer alan Çağla Sokağa ismim verildi, onurlandırıldım. Ula Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya bu öneriyi bana ilettiğinde nasıl heyecanlandım anlatamam, o anı hatırladıkça tüylerimin hala diken diken oluyor.
  05.07.2019 yapılan Ula Belediye Meclisi kararında şöyle denilmektedir.
  “Gündemin yedinci maddesine alınan Meclis üyemiz Özay Türkler’in 05.07.2019 tarihli dilekçesi ile Akyaka Mahallesinde ÇAĞLA Sokak adlandırılan sokağın Araştırmacı Yazar Mehmet Bildirici ismi verilmesi talebi görüşüldü;

  Meclisimizce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Akyaka Mahallesinde Çağla Sokak olarak adlandırılan sokağın. Çağla Sokakta ikamet eden Akyaka-Gökova ve Muğla ile ilgili pek çok araştırma yapıp eserler yazan İnşaat Yüksek Mühendisi Araştırma Yazar MEHMET BİLDİRİCİ isminin verilmesine 5393 sayılı yasanın 81 maddesi gereğince onay için Mülki Amir’in onayına sunulmasına aynı Kanunun 18 maddesine göre oybirliği ile karar verilmiştir.
  (Karar Ula Kaymakamlığınca 12.07.2019 tarihinde onaylanmıştır)
  Bu kararı alan Belediye Başkanımız İsmail Akkaya’ya ve Meclis üyelerine şükranlarımı sunarım. Meclis üyeleri
  Beyhan Akcan Kızılağaç
  Yıldıray Ege Akyaka
  Özay Türkler Başkan Yardımcısı
  Biray Taşkesiği Mali Müşavir
  Ali Şahin Başkan Yardımcısı
  Özgür Özcan Akyaka
  M. Atalay Akman Gökçe
  Memiş Kanat Ula
  Fatma Sarı Gökova
  Fikret Uzunhasan Akyaka
  Özay Çetin Karabörlen
  Mustafa Dağlıoğlu Gökova
  Gürkan Aktaş Ula
  Salih Güven Gökçe
  Hüseyin Özyurt Ula
  Ben Konyalıyım, bir atasözümüz var. Deli gelen armağana sevinir, düşünen adam onun yerine ne götüreceğim diye telaşlanırmış.
  Maddi olarak asla ölçülemez bir şekilde beni onurlandırdınız. Ben 1975 yılında ilk gördüğümde Akyaka’ya âşık oldum. Muğla veya Ula’da resmi bir görev yapmadım, şu taşı ben koydurdum diyemem ama 23 yıldan bu yana gerçekten Akyaka, Gökova ve Muğla’da sayısız araştırmalar yaptım, yaşım seksene ulaştı, fiziki gücümü büyük oranda kaybettim, beyin gücüm sapasağlam. Araştırmalarım sonucu özellikle Akyaka ile ilgi çok geniş bol fotoğraflı ve kitaplardan oluşan bir arşivim oldu. Hepsi Ula Belediyesi’nin emrinde zaman içinde sunmak isterim
  Ünlü filozof Sokrates’în bir sözü “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim der. Ben de dünyanın incisi Akyaka için araştırmalarımı az görüyor, gönlüm çok daha fazla yapmak istiyor. Sonsuz saygı ve teşekkürlerimle
  (Yazı Muğla Devrim Gazetesi 02.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 03-09-2019

  ULA BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN BİR SOKAĞA İSMİM VERİLEREK ONURLANDIRILDIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Ula Belediye Meclisinin oy birliği ile 05.07.2019 tarihli ve 53 sayılı kararı ile bahçemin önünde yer alan Çağla Sokağa ismim verildi, onurlandırıldım. Ula Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya bu öneriyi bana ilettiğinde nasıl heyecanlandım anlatamam, o anı hatırladıkça tüylerimin hala diken diken oluyor.
  05.07.2019 yapılan Ula Belediye Meclisi kararında şöyle denilmektedir.
  “Gündemin yedinci maddesine alınan Meclis üyemiz Özay Türkler’in 05.07.2019 tarihli dilekçesi ile Akyaka Mahallesinde ÇAĞLA Sokak adlandırılan sokağın Araştırmacı Yazar Mehmet Bildirici ismi verilmesi talebi görüşüldü;

  Meclisimizce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Akyaka Mahallesinde Çağla Sokak olarak adlandırılan sokağın. Çağla Sokakta ikamet eden Akyaka-Gökova ve Muğla ile ilgili pek çok araştırma yapıp eserler yazan İnşaat Yüksek Mühendisi Araştırma Yazar MEHMET BİLDİRİCİ isminin verilmesine 5393 sayılı yasanın 81 maddesi gereğince onay için Mülki Amir’in onayına sunulmasına aynı Kanunun 18 maddesine göre oybirliği ile karar verilmiştir.
  (Karar Ula Kaymakamlığınca 12.07.2019 tarihinde onaylanmıştır)
  Bu kararı alan Belediye Başkanımız İsmail Akkaya’ya ve Meclis üyelerine şükranlarımı sunarım. Meclis üyeleri
  Beyhan Akcan Kızılağaç
  Yıldıray Ege Akyaka
  Özay Türkler Başkan Yardımcısı
  Biray Taşkesiği Mali Müşavir
  Ali Şahin Başkan Yardımcısı
  Özgür Özcan Akyaka
  M. Atalay Akman Gökçe
  Memiş Kanat Ula
  Fatma Sarı Gökova
  Fikret Uzunhasan Akyaka
  Özay Çetin Karabörlen
  Mustafa Dağlıoğlu Gökova
  Gürkan Aktaş Ula
  Salih Güven Gökçe
  Hüseyin Özyurt Ula
  Ben Konyalıyım, bir atasözümüz var. Deli gelen armağana sevinir, düşünen adam onun yerine ne götüreceğim diye telaşlanırmış.
  Maddi olarak asla ölçülemez bir şekilde beni onurlandırdınız. Ben 1975 yılında ilk gördüğümde Akyaka’ya âşık oldum. Muğla veya Ula’da resmi bir görev yapmadım, şu taşı ben koydurdum diyemem ama 23 yıldan bu yana gerçekten Akyaka, Gökova ve Muğla’da sayısız araştırmalar yaptım, yaşım seksene ulaştı, fiziki gücümü büyük oranda kaybettim, beyin gücüm sapasağlam. Araştırmalarım sonucu özellikle Akyaka ile ilgi çok geniş bol fotoğraflı ve kitaplardan oluşan bir arşivim oldu. Hepsi Ula Belediyesi’nin emrinde zaman içinde sunmak isterim
  Ünlü filozof Sokrates’în bir sözü “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim der. Ben de dünyanın incisi Akyaka için araştırmalarımı az görüyor, gönlüm çok daha fazla yapmak istiyor. Sonsuz saygı ve teşekkürlerimle
  (Muğla Devrim 02.08.2019 günü yayınlandı)
  Eski Çağla Sokak oluşmadan önce (1985) ve yeni Mehmet Bildirici (2019) sokaktan birer fotoğraf ekliyorum
  (Muğla Devrim 02.08.2019 yayınlandı

Toplam 245 yorum bulundu. 171-180 arası listeniyor.